Ochrana přírody a trvale udržitelné lesnické hospodaření

Lesnické arboretum Antonín

Arboretum bylo založeno v letech 1969-1974 na vnitřní výsypce Antonín u Sokolova o výměře 165 ha. Na Antonínu bylo vysazeno přes 200 druhů dřevin a keřů. Na výsypce je 30 druhů introdukovaných dřevin, a to v monokulturách (22 ploch) a směsích (38 ploch). Jedná se o les zvláštního určení sloužící lesnickému výzkumu a výuce. Arboretum funguje jako výzkumná plocha ČZU FLD. Pro stanovení dalších postupů v pěstování a péči o výsadby je třeba monografického zpracování tohoto zcela unikátního lesnického arboreta za využití současných dendrologických a pěstebních teorií včetně zhodnocení významu domácích i introdukovaných dřevin, které jsou zde pěstovány.

Významné stromy

Na území lesní správy se nachází i nejvyšší smrk v České republice, a to Vysoký smrk v Nancy s výškou 49 m. Dále můžeme zmínit ještě Klen v Horní Oboře, Jívu v Horní Oboře, Modřín v Horní Oboře, které jsou symbolem zaniklé obce Horní Obora. Na území lesní správy nedaleko obce Stříbrná se vyskytují chráněné stromy jedle bělokoré, které je jinak na kraslicku velmi málo. Například Jedle pod skálou v Nancy je druhá nejvyšší jedle v ČR.

Semenné sady

Zachování a obnova genofondu lesních dřevin je jednou z významných priorit trvale udržitelného lesního hospodářství, a jako takové má své místo i v zásadách státní lesnické politiky. Tyto cíle jsou totožné s celoevropským procesem, ke kterému se Česká republika hlásí.

Pro zachování genefondu jsou zakládány tzv. semené sady, které se zakládají tzv. vegetativním způsobem (tzv. řízky). Řízky se odebírají z uznaných stromů (pozn. původních matečných nebo rodičovských stromů) v dané přírodní lesní oblasti. Na území lesní správy Kraslice byly založeny dva semenné sady. Jeden semenný sad je založen jako zdroj semenného materiálu krušnohorského smrku a druhý jako zdroj semenného materiálu borovice blatky. Oba semenné sady jsou založeny nedaleko obce Šindelová na místech zaniklé obce Horní Obora.

Chráněná území

Na území lesní správy se vyskytují četná chráněná území i evropsky významné lokality. Tato chráněná území vznikla především z důvodů ochrany vzácných živočichů a rostlin, případně přírodních útvarů. Mezi nejzajímavější a zároveň největší rezervace patří NPR Rolavská vrchoviště, které svojí rozlohou 751 ha zaujímá desátou příčku mezi největšími národními přírodními rezervacemi v České republice. Společně s NPR Božídarská rašeliniště jsou největšími rezervacemi svého typu v ČR. Rolavská vrchoviště tvoří soustavu typických horských rašelinišť, částečně porostlých klečí a vtroušeným smrkem. Tyto rezervace jsou ponechány samovolnému vývoji.

Můžeme také zmínit například přírodní památku Rotavské varhany, ke které vede i naučná trasa, Přebuzské vřesoviště se solitérními smrky a porostem vřesů, Haar s borovicí blatkou, Vysoký kámen, což je kvarcitový hrad s vyhlídkou a další lokality, které stojí rozhodně za návštěvu.